ekonomická kancelária

Ing. Kataríny Miklošovej

Podvojné účtovníctvo
prvotné spracovanie predložených dokladov
predkontácia jednotlivých dokladov
spracovanie účtovnej uzávierky aj kvartálne v prípade konsolidácie alebo podľa potrieb klienta
spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane príslušných výkazov definované zákonom o účtovníctve. A tiež aj hospodársky výsledok, predvaha, obraty účtov, aktíva a pasíva, prehľad o nákladoch a výnosoch, uzatvorenie účtovných kníh a otvorenie nových účtovných kníh, súvaha, výkaz ziskov a strát, účtovný denník, hlavná kniha, kniha faktúr odoslaných a kniha faktúr prijatých, banková kniha, pokladničná kniha, cashflow ako aj základné ekonomické ukazovatele stavu Vašej spoločnosti.
spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
vedenie pokladničnej knihy
evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
hlásenia ESL súhrnné, prehľad dokladov ESL
evidencia majetku, karty majetku, odpisy majetku, plánovanie odpisov, ich prerušenie
spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a FO vrátane príslušných výkazov -riadne, mimoriadne, opravné alebo dodatočné
spracovanie daňových podkladov pre vybavenie úverov, hypoték a podobne
kontrola účtovníctva
spätné opravy účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo
prvotné spracovanie predložených dokladov
spracovanie peňažného denníka
spracovanie ročnej uzávierky (výkaz o majetkoch a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdajoch, kniha FO + FD)
vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
vedenie pokladničnej knihy
evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
evidencia majetku
spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov
kontrola účtovníctva

DPH
spracovanie prvotných dokladov
vedenie evidencie dokladov patriacich do DPH
vedenie evidencie dokladov patriacich do ESL
vypracovanie daňových priznaní DPH
vypracovanie súhrnných hlásení a výkazov ESL

Ručenie

V oblasti vedenia účtovníctva máme riziko prípadných nesprávností poistené ako spoločnosť. Do dnešného dňa sme však neboli nútení túto poistku využiť, čo v neustále sa meniacich legislatívnych podmienkach SR oprávnene považujeme za úspech. Radi zabezpečíme splnenie Vašich požiadaviek tak, aby ste z našich služieb mali najvyšší efekt. Tešime sa na spoluprácu, v rámci ktorej Vám budeme môcť preukázať naše odborné služby