Účtovníctvo

Accounting

Podvojné účtovníctvo/Double-entry book keeping


 • prvotné spracovanie predložených dokladov
 • predkontácia jednotlivých dokladov
 • spracovanie účtovnej uzávierky aj kvartálne v prípade konsolidácie alebo podľa potrieb klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane príslušných výkazov definované zákonom o účtovníctve. A tiež aj hospodársky výsledok, predvaha, obraty účtov, aktíva a pasíva, prehľad o nákladoch a výnosoch, uzatvorenie účtovných kníh a otvorenie nových účtovných kníh, súvaha, výkaz ziskov a strát, účtovný denník, hlavná kniha, kniha faktúr odoslaných a kniha faktúr prijatých, banková kniha, pokladničná kniha, cashflow ako aj základné ekonomické ukazovatele stavu Vašej spoločnosti.
 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • hlásenia ESL súhrnné, prehľad dokladov ESL
 • evidencia majetku, karty majetku, odpisy majetku, plánovanie odpisov, ich prerušenie
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a FO vrátane príslušných výkazov -riadne, mimoriadne, opravné alebo dodatočné
 • spracovanie daňových podkladov pre vybavenie úverov, hypoték a podobne
 • kontrola účtovníctva
 • spätné opravy účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo/Single-entry bookkeeping


 • prvotné spracovanie predložených dokladov
 • spracovanie peňažného denníka
 • spracovanie ročnej uzávierky (výkaz o majetkoch a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdajoch, kniha FO + FD)
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov
 • kontrola účtovníctva

DPH/VAT-Value Added Tax


 • spracovanie prvotných dokladov
 • vedenie evidencie dokladov patriacich do DPH
 • vedenie evidencie dokladov patriacich do ESL
 • vypracovanie daňových priznaní DPH
 • vypracovanie súhrnných hlásení a výkazov ESL

Mzdová agenda

 • Mzdy
 • Pracovne zmluvy
 • Spracovanie mzied
 • Výkazu do poistovní
 • Ročné zúčtovanie zamestnancov

Ručenie/Guarantee

V oblasti vedenia účtovníctva máme riziko prípadných nesprávností poistené ako spoločnosť. Do dnešného dňa sme však neboli nútení túto poistku využiť, čo v neustále sa meniacich legislatívnych podmienkach SR oprávnene považujeme za úspech. Radi zabezpečíme splnenie Vašich požiadaviek tak, aby ste z našich služieb mali najvyšší efekt.

In the sector of accounting we have an insurance coverage for the mistake, however until today there was no need to use this insurance to cover any fines. As the legislation of Slovak Republic is changing from day to day, this we value as a big achievement. We are more than happy to fulfil all your requirements while providing the highest standard services.

Tešime sa na spoluprácu, v rámci ktorej Vám budeme môcť preukázať naše odborné služby/ We are looking forward for our cooperation where we can show you are professional services.