ekonomická kancelária

Ing. Kataríny Miklošovej

AUDIT
priebe
žný audit
jednorazov
ý audit
dobrovo
ľný audit

DA
ŇOVÉ PORADENSTVO
ú
čtovné poradenstvo
da
ňové poradenstvo
obchodné poradenstvo
personálne poradenstvo
právne poradenstvo
poradenstvo pri zalo
žení podnikania a pri rozbehu podnikania

O
UTSOURCING
úspora a
ž 50 % nákladov spojených s personálnym a materiálnym zabezpečením firmy
čas, ktorýžete využiť na plnenie dôležitejších úloh
online preh
ľad o ekonomických ukazovateľoch
zárukua,
že Vaše účtovníctvo a celá agenda je vedená 100 % správne.

ZAKLADANIE SPOLO
ČNOSTI
vypracovanie spolo
čenskej zmluvy
návrh na vklad do
ŽR a OR


ZASTUPOVANIE
zastupovanie pred da
ňovými úradmi,
zdravotnými poisťovňami,
sociálnou poisťovňou
a ostatnými orgánmi štátnej a miestnej správy